Klimaet

Klimaet påvirkes primært av redusert veitrafikk som en konsekvens av Skagerrakbanan. Jernbane er betydelig mer miljøvennlig enn andre transportmåter. Skagerrakbanan kommer dessuten til å bli helt elektrifisert for å minske karbondioksidutslipp, forurensninger og støy.

Normalt er fordelingen 30 % jernbane og 70 % biltrafikk. Med høyhastighetsjernbane blir det 70 % jernbane og 30 % biltrafikk, altså det omvendte. Hvis man kjører 7 millioner biler mellom Göteborg og Oslo, blir det 4,9 millioner nye togreisende på Skagerrakbanan. Et høyhastighetstog slipper ut 2 gram CO2 per kilometer, noe som tilsvarer 0,6 kg CO2 Oslo–Göteborg. Med bilen kommer du 3 kilometer med samme CO2-utslipp.

Klimaet
Klimaet

Ved å bygge banen på bro over bakken kan natur og dyreliv bevares med minimal påvirkning på jordbruk og naturliv. Påvirkningen er ikke tilnærmelsesvis like stor som ved en jernbane på marken. Jorden kan brukes og både ville dyr og tambuskap kan fortsette å rusle rundt, leve og beite som før ved og under brobanen. Risikoen for viltulykker og dødsfall for mennesker er i prinsippet lik null. Det finnes ingen planoverganger. Dyrene forstyrres heller ikke av nattog fordi høyhastighetstogene ikke kjører om natten.

Skagerrakbanan anses ikke som miljøfarlig virksomhet eller å ha vesentlig påvirkning på miljøet av følgende grunner:

 1. Farlig gods får ikke transporteres på Skagerrakbanan.
 2. Ingen trafikkering om natten 00–05, så da er det stille.
 3. Støynivået er høyst 70 dB (vanlig jernbane 95 dB, motorvei E6 85 dB), noe som tilsvarer 60 km/t på E6.
 4. Høyhastighetstogene avgir ingen skadelige utslipp for mennesker og dyr og har ingen negativ påvirkning på klimaet.
 5. Veikjøretøy på E6 er akseptert med utslipp av giftige stoffer og drivstoff som er brannfarlig eller eksplosivt. Dette håndterer ikke Skagerrakbanan.
 6. En betongbrokonstruksjon opptar bare 2 m2/m, mens en motorveifil på E6 opptar 32 m2/m.
 7. Skagerrakbanan bidrar til at E6 ikke trenger å bygges ut med to filer på 64 m2/m, én i hver retning Göteborg–Munkedal og Sarpsborg–Oslo. Dermed unngår man økte klimautslipp.
 8. Dyreliv og jordbruk påvirkes minimalt av Skagerrakbanan fordi 50 % er brobane og 30 % er tunnel.
 9. Vannmiljøet påvirkes ikke av Skagerrakbanan. E6 påvirker vannmiljøet på grunn av utslipp av smøreolje og drivstoff fra kjøretøyene.
 10. Skagerrakbanan trenger ikke inn på vernede naturområder med markbane.
 11. Visuell påvirkning er ikke miljøfarlig.
Klimaet