Samfunnet

En sterk svensk-norsk storregion er bra for innbyggerne. Innen 35 år har befolkningen i regionen Göteborg–Oslo økt like mye som et nytt Oslo. Derfor er det avgjørende hvordan og at vi handler nå for regionens og de enkelte kommunenes utvikling og fremtid. Et samfunn med en godt utviklet infrastruktur og effektive transporter er et mer lønnsomt samfunn og helt avgjørende for velstanden og befolkningsøkningen.

I dag bor det cirka 1,8 millioner mennesker i området Oslo–Göteborg. Med en befolkningsøkning på 20 % innebærer det at det kommer til å bo minst 2,2 millioner innbyggere i området i 2040. Omtrent 400 000 flere personer behøver miljøvennlig transport Oslo–Göteborg i fremtiden. En ny høyhastighetsbane, Skagerrakbanan, vil bidra til å binde sammen de voksende regionene til en svært kraftig og økonomisk sterk storregion der det skapes fordeler for innbyggerne i begge landene. Samfunnet får goder som innbyggerne både bidrar til og kan dra nytte av for å nå sine mål i livet.

Samfunnet
Samfunnet

Sverigeförhandlingen heter en prognosemodell som anvendes ved flere store veivalg for Sveriges infrastruktur. Ifølge beregninger som bygger på denne modellen, kommer den økonomiske aktiviteten langs Skagerrakbanan til å øke kraftig ved at flere bedrifter og mennesker flytter til de stedene som har stasjoner langs banen.

Skagerrakbanan vil muliggjøre en massiv investeringsboom i området mellom Oslo og Göteborg. Det anslås at andre grenseoverskridende effekter som forbedret arbeidsmarked, forretningsutvikling, studier og forskning samt tilgjengelighet for turisme kommer til å øke med ytterligere 40 milliarder euro i såkalte myke penger.

Skagerrakbanan kommer til å:

  • stige i markedsverdi og gi kommunene et verdifullt investeringsobjekt,
  • bli billigere å bygge gjennom internasjonal konkurranse,
  • muliggjøre en massiv investeringsboom i området Oslo–Göteborg.

Resultatet er i tråd med de kravene til bedriftsøkonomisk lønnsomhet som man kan forvente seg. Hvis de to landene hver for seg hadde bygd en ny Østfoldbane og en ny Bohusbana, ville begge prosjektene ha blitt svært samfunnsøkonomisk ulønnsomme. Lønnsomheten i Skagerrakbanan er fordelt mellom internasjonale reiser og en stor andel regionale reiser, fordi banen er en grensekryssende virksomhet.

Samfunnet