Veksten

Høyhastighetsbanen vil innebære en svært sterk økonomisk vekst langs hele banestrekningen Oslo–Göteborg. Det fører i sin tur til strukturforandringer i området og en bedre fremtid for dets innbyggere. Det gir nøkkeleffekter på befolkningsvekst, arbeidstid, produktivitet, import, eksport, privat og offentlig forbruk, investeringer og BNP. I tabellen vises anslåtte nøkkeleffekter påvirket av Skagerrakbanan sammenlignet med Sverige i gjennomsnitt.

Veksten

Raske forbindelser mellom Sverige og Norge skaper forutsetninger for økonomisk vekst som følge av bedre tilgjengelighet. En ny høyhastighetsbane skaper flere nye arbeidsmarkedsregioner, og det påvirker Osloområdet og Bohuslän i sterk grad med betydelige omlokaliseringseffekter og økonomisk vekst i området.
Veksten er også en garantist for økt velstand og trivsel for innbyggerne. Uten vekst og Skagerrakbanan blir fremtidens forutsetninger i området betydelig dårligere, og mennesker må i høyere grad flytte til storbyene for å være sikret arbeid, velferdsgoder og få ta del i veksten.

Ved hjelp av prognoseinstrumenter kalkuleres det en økt næringslivsaktivitet, tilsvarende 400 milliarder kroner. Det vil føre til en stor økonomisk utvikling for hele Bohuslän og Østfold.

Regionutvidelsen og koblingen til transport er bra for næringslivets og besøksnæringens markedsvilkår. Det er også gunstig for innbyggernes bevegelighet geografisk og dermed også alles velferd.

En komplett transportkorridor Göteborg–Oslo bør beskrives som Bohusbanan, Dalslandsbanan, Østfoldbanen, en ny hurtigtogforbindelse Skagerrakbanan, E6 og alle havner mellom Göteborg og Oslo.

Denne synsmåten på transport og transporttyper styrker også den helheten som kreves for sluttføringen av Skagerrakintensjonen i EUs transportøkosystem.

Veksten