Godstransporter

En lastebil på 20 tonn avgir på strekningen Oslo–Göteborg 34,3 kg CO2 eller 1,7 kg/tonn eller 5,7 gCO2/km. Utslippene blir 2,5 ganger større med en lastebil enn med et HSRF-tog. Et HSRF-tog tar like mye gods som 36 lastebiler.

Det er klimakrise ifølge FN og 36 lastebiltransporter Oslo–Göteborg slipper ut 6 400 kg CO2, mens HSRF-toget avgir 0,6 kg CO2. Hvert døgn trafikkerer 3 000 lastebiler strekningen, noe som gir 197 100 tonn CO2/år. Med HSRF-tog vil det tilsvare 18 tonn CO2/år, noe som utgjør et årlig utslipp av 8 personbiler per år.

Godstransporter​
Godstransporter​

EU har stilt mye penger til rådighet for klimaomstilling i Europa og her er det overordnede målet å halvere lastebiltrafikken og flytte transportene over til jernbane og sjøfart. I England, Italia og Tyskland pågår det forsøk med utviklingsprosjekter beregnet på hurtiggods med høyhastighetstog. Denne utviklingen drives fremover av sjåførmangel til lastebilene.

En transport med HSRF-tog Oslo–Hamburg forbruker ca. 13 500 kW fordelt på 8 100 kW i Norge og Sverige med 13 gCO2/kWh og 5 400 kW i Danmark og Tyskland med 476 gCO2/kWh. Det gir et totalt CO2-utslipp på 4,36 kg/tonn (3 926 kg). Til sammenligning har en lastebil et utslipp på 18,79 kg/tonn (639 kg).

Det er sannsynligvis ikke mulig å flytte alle lastebiltransporter over til jernbane og enda mindre mulig til høyhastighetsjernbanen Skagerrakbanan. Men klimaomstillingen kan trolig muliggjøre 1 tog per retning og time som erstatning for dagens lastebiltrafikk på E6.

Daglig trafikkeres E6 med ca. 3 000 lastebiler med en gjennomsnittslast på 16 tonn. Det betyr at 48 000 tonn gods passerer grensen mellom Norge og Sverige hver dag, også på vinteren med snø og glatte veier.

For å transportere 48 000 tonn gods kan det lastes i 2 000 containere og hvert høyhastighetstog kan laste 20 containere, noe som innebærer 5 vogner i et EMU-sett på 200 meter. Under 16 time/døgn må 6 tog/time kjøres eller 3 tog per time og retning Oslo–Göteborg, hvis all lastebiltrafikk skal erstattes med høyhastighetsgods på Skagerrakbanan.

Godstransporter​