Transportøkonomi

Kostnaden for å kjøre et høyhastighetstog Oslo–Göteborg er omtrent 100 kr/km, det vil si 30 000 kr pluss personalkostnad 1 000 kr. Lastekapasiteten 600 tonn fordelt på 20 stk. 20 fots containere har en taravekt (vekten av det som omslutter en vare) på 47,4 tonn og tilgjengelig last er 550 tonn. Med fyllingsgrad på 70 % i containerne blir det totalt 385 tonn/tog.

Transportkostnaden med høyhastighetstoget er 0,26 kr/tkm. I tillegg kommer kostnaden for av- og pålasting på 1 000 kr/container, noe som tilsvarer 60 kr/tonn.

Legg merke til at omlastingen er nesten like kostnadskrevende som selve transporten Oslo–Göteborg. Derfor er smart automatisering og lave kostnader i terminalene en avgjørende suksessfaktor for hurtiggods på Skagerrakbanan. Totalkostnaden for en transport Oslo–Göteborg blir omtrent 138 kr/tonn.

Transportøkonomi
Transportøkonomi
Eksempelbilde fra Skanskas rapport Nya Stambanor

EU har undersøkt transportkostnadene for gods i høyhastighetstog og prisen er omtrent 2 kr/tkm inklusive terminalhåndtering og baneavgifter.

Å transportere samme strekning med fly 300 km koster 40–80 kr/kg eller 40 000–80 000 kr/tonn eller 133–266 kr/tkm. En lastebiltransport Oslo–Göteborg på 300 km koster 16 kr/km for 20 tonn, noe som utgjør 4 800 kr eller 240 kr/tonn eller 0,80 kr/tkm. Årsaken til den lave kostnaden for lastebiler er mangelen på veiavgifter og at lastebiler ikke betaler for infrastrukturslitasje, slik tog må gjøre. En sjøtransport innen EU for en 20 tonns container koster 13 040 kr eller 795 kr/tonn og for en 40 fots container 21 500 kr eller 1 152 kr/tonn.

Ettersom prisnivået for lavverdig gods er 0,30 kr/tkm, er det ikke lønnsomt å laste det på et høyhastighetstog, noe som vil gi en inntekt uten fortjeneste for transporten. Derfor kommer man fortsatt til å kjøre lavverdig gods på tradisjonell markbunden jernbane.

Hvis hurtiggodset koster like mye som en lastebiltransport med 240 kr/tonn, men tar 1,5 time i stedet for 3 timer, kommer høyhastighetstoget lastet med 385 tonn til å være verdt 92 400 kr i fraktinntekter. Til sammenligning med persontransporter med 500 passasjerer er inntektene ca. 325 000 kr. Det er tre ganger så lønnsomt å transportere mennesker som gods på en høyhastighetsbane, men hvis det finnes ledig kapasitet, er det tross alt lønnsomt å transportere hurtiggods fordi det øker inntektene på banen.

Transportøkonomi