Byggprocess

Det bohuslänska konsortiet Transportkorridor Skagerrak arbetar för att Skagerrakbanan ska bli verklighet till år 2030. Är det möjligt? Ja, för ett  30-tal globala byggföretag, som medverkade under en heldag i juli 2021 i Uddevalla, är det fullt realistiskt, byggteknisk sett. Flera stora globala byggföretag diskuterar nu hur de kan stödja detta genom fördjupade samtal med konsortiet. Planeringen för upphandling av entreprenadföretag pågår, se Tidplan.

För att bygga en höghastighetsjärnväg snabbt och effektivt krävs en anpassad organisering som bygger på samverkan och modern teknik. Traditionella järnvägsprojekt är långsammare och fördröjs av byråkrati och särskilda regelverk som komplicerar och försvårar järnvägsutbyggnader. Regelverket är inte anpassat för stora projekt vilket innebär att planeringsskedena ofta överskrider 15 år utan att någon byggnation påbörjats.

Byggprocess
Byggprocess

Tack vare den innovativa byggtekniken med landbroar kan Skagerrakbanan byggas mycket billigare och snabbare än traditionellt ballastspår på marken. För att få så kort byggtid som möjligt krävs 40 meter långa prefabricerade broelement med en vikt på 23 ton per meter. En banvall på mark har som jämförelse en vikt på 140 ton per meter. Den är 6 gånger tyngre per meter och kräver 6 gånger mer material än en brobana.

De längre tunnlarna byggs med tunnelborrmaskiner som klarar 10 meter per dygn. En fördel är att materialet som borrats ur berget sedan används till betongframställning för broelementen.