Finansiering

Skagerrakbanan är ett värdeskapande och affärsmässigt lönsamt projekt som finansieras genom biljettintäkterna. Kostnad för färdig bana år 2030 är beräknad till 100 miljarder kronor. Tack vare den innovativa byggtekniken med landbroar kan Skagerrakbanan byggas mycket billigare och snabbare än traditionellt ballastspår på marken. Underhållskostnaderna med den valda tekniken blir också betydligt lägre. Tillsammans med reseprognosen blir den totala projektekonomin därför mycket bättre än för andra järnvägsprojekt, vilket öppnar upp för alternativa möjligheter för finansiering av Skagerrakbanan.

Finansiering
Finansiering
Det finns tre olika leveransmodeller för Skagerrakbanan:
  1. Statlig regi genom Nationella Transport Planen (NTP) och Trafikverket.
  2. Offentlig regi (statlig, regional, kommunal) med alternativfinansiering.
  3. Privatfinansierat.
Konsortiet arbetar just nu med alternativ 2 och 3 och har etablerat kontakter med Europeiska Investeringsbanken, Nordiska Investeringsbanken och de kommersiella bankerna. De är alla potentiella långivare till projektet – oavsett vilken leveransmodellen slutligen blir. Projektets betydelse för utvecklingen av de europeiska transportkorridorerna möjliggör också bidragsfinansiering från EU:s Connecting Europe Fund (CEF) och projektets gröna profil möjliggör bidragsfinansiering från miljöfonder bland annat i Norge och Sverige.
Projektet ägs idag av kommunerna längs sträckan, men avsikten är att bredda ägandet till offentliga och privata aktörer inom industri, infrastrukturfonder, och pensionsfonder. Skagerrakbanan arbetar med ett investeringsprospekt för att attrahera privatkapital. Byggföretag, järnvägsföretag, tågoperatörer eller andra infrastrukturföretag (t.ex. inom vägar, hamnar, energi, fastigheter) är potentiella investerare. Projektet är också lämpligt för investeringar av statliga förmögenhetsfonder, infrastrukturfonder och pensionsfonder som söker långsiktigt stabil avkastning från investeringar i strategiska tillgångar. Under 2022 kommer investeringsprospektet att erbjudas potentiella finansiärer.
Finansiering