Klimatet

Klimatet påverkas främst av vägtrafiken som minskar som en konsekvens av Skagerrakbanan. Järnvägar är betydligt mer miljövänliga än andra transportsätt. Skagerrakbanan kommer dessutom att elektrifieras helt för att minska koldioxidutsläpp, föroreningar och buller.
Normalt är fördelningen 30 % järnväg och 70 % biltrafik. Med höghastighetsjärnväg blir det 70 % järnväg och 30 % biltrafik omvänt förhållande. Om man kör 7 miljoner bilar mellan Göteborg och Oslo så blir det 4,9 miljoner nya tågresenärer på Skagerrakbanan. Ett höghastighetståg släpper ut 2 gram CO2 per kilometer vilket motsvarar 0,6 kg CO2 Oslo–Göteborg, med bilen kommer du 3 kilometer med samma CO2 utsläpp.

Klimatet
Klimatet

Genom att bygga banan på bro över marken kan natur och djurliv bevaras med minimal påverkan på jordbruk och naturliv. Inte tillnärmelsevis lika stor som påverkan av en järnväg på mark. Jorden kan brukas och både vilda djur och tamboskap kan fortsätta ströva, leva och beta som förut kring och under brobanan. Risken för viltolyckor och dödsfall för människor är i princip obefintlig. Inga plankorsningar existerar. Inga djur störs heller av nattåg eftersom höghastighetstågen inte kör under natten.

Skagerrakbanan anses inte vara miljöfarlig verksamhet eller göra väsentlig påverkan av miljön av följande skäl:
 1. Farligt gods får inte transporteras på Skagerrakbanan.
 2. Ingen trafikering på natten 00–05 då tystnad råder.
 3. Bullernivån är högst 70 dB (vanlig järnväg 95 dB, motorväg E6 85 dB) vilket motsvarar 60 km/h på E6.
 4. Höghastighetstågen avger inga skadliga utsläpp för människor och djur eller påverkan av klimatet.
 5. Vägfordon på E6 är accepterad med utsläpp av giftiga ämnen, drivmedel som är brandfarliga eller explosiva vilket Skagerrakbanan inte hanterar.
 6. En betongbrokonstruktion upptar enbart 2 m2/m och motorvägsfil på E6 32 m2/m.
 7. Skagerrakbanan bidrar till att E6 inte behöver byggas ut med två filer på 64 m2/m, en i varje riktning Göteborg–Munkedal och Sarpsborg–Oslo, och undviker därmed ökade klimatutsläpp.
 8. Djurliv och jordbruk påverkas minimalt av Skagerrakbanan då 50 % är brobana och 30 % är tunnel.
 9. Vattenmiljön påverkas inte av Skagerrakbanan. E6 påverkar vattenmiljön på grund av utsläpp av smörjolja och drivmedel från fordonen.
 10. Skagerrakbanan gör inget intrång på skyddade naturområden med markbana.
 11. Visuell påverkan är inte miljöfarligt.
Klimatet