Människan

Skagerrakbanan kommer att öka mobiliteten och möjligheterna att studera och forska över landsgränser. Det blir också enklare att ta sig hit för dig som väljer att besöka oss. Kortare restid och bättre  pendlingsförutsättningar gör det lättare att mötas.
Människan
Människan
Idag bor cirka 1,8 miljoner människor i området Oslo–Göteborg. Med en 20 % befolkningsökning innebär det att det kommer att bo minst 2,2 miljoner invånare i området 2040. Ungefär 400 000 fler personer behöver miljövänliga transporter Oslo–Göteborg i framtiden.

Buller påverkar sömn och orsakar hjärt- och kärlsjukdomar. Högsta bullernivå anges till 75 dB för vägtrafik trots att bullernivån med lastbilar på motorväg ligger runt 90 dB som är betydligt högre buller. En motorväg bullrar dygnet runt och en höghastighetsjärnväg max 70 dB och totalt bara 13 min/dygn. Moderna höghastighetståg kör betydligt fortare men bullrar mindre än konventionella tåg som bullrar över 85 dB. Dessutom körs ingen trafik på Skagerrakbanan på natten klockan 00–05 då banan är helt tyst.

I områden där järnvägen kommer nära bebyggelse används ofta bullerbarriärer för att minimera ljudnivån. Den exakta placeringen av bullerbarriärer bestäms utifrån resultaten av bullermodellering som identifierar områden där bullergränserna överskrids och särskilt skydd behövs.

Människan
Källa: Rail Baltica