Näringslivet

Snabba förbindelser mellan Sverige och Norge skapar förutsättningar för ekonomisk tillväxt till följd av bättre tillgänglighet vilket i sin tur leder till nya ekonomiska flöden för näringslivet. Genom goda kommunikationer kan mindre orter bli en del av denna expansion och erbjuda utmärkta bostadslägen och mark för nya företagsetableringar. Att snabbt nå marknaden ökar lönsamheten för både norska och svenska företag och ökar deras tillgång till arbetskraft och specialistkompetens.

Näringslivet
Näringslivet

Skagerrakbanan kommer att

  • förbättra affärsutveckling och underlätta utveckling av affärsrelationer
  • underlätta export/import av varor och tjänster
  • öka tillgång till kompetens genom förbättrade pendlingsmöjligheter
  • öka turismen och förbättra tillgänglighet både för turism och besöksnäring längs Skagerrakbanan.

Det är inte bara människor som snabbt kan förflytta sig. Med Skagerrakbanan blir det också möjligt att köra snabbgodståg Oslo–Göteborg på 2:00 tim. Transporttiderna blir kortare och lastbilstrafiken kan reduceras på E6 med snabbgods på järnväg.

Näringslivet