Samhället

En stark svensk-norsk storregion gynnar medborgarna. Inom 35 år har befolkningen i regionen Göteborg–Oslo ökat lika mycket som ett nytt Oslo. Hur och att vi agerar nu är därför avgörande för regionens och enskilda kommuners utveckling och framtid. Ett samhälle med väl utvecklad infrastruktur och effektiva transporter är ett lönsammare samhälle och helt avgörande för välståndet och befolkningsökningen. Idag bor cirka 1,8 miljoner människor i området Oslo– Göteborg. Med en 20 % befolkningsökning innebär det att det kommer att bo minst 2,2 miljoner invånare i området 2040. Ungefär 400 000 fler personer behöver miljövänliga transporter Oslo–Göteborg i framtiden. En ny höghastighetsbana, Skagerrakbanan, skulle bidra till att väva samman de växande regionerna till en mycket kraftig och ekonomiskt stark storregion där bi-nationella nyttor skapas för medborgarna i de båda länderna. Samhället får nyttor som du både bidrar till och kan dra nytta av för att nå dina mål i livet.

Samhället
Samhället

Sverigeförhandlingen heter en prognosmodell som tillämpas vid flera stora vägval för Sveriges infrastruktur. Enligt beräkningar som bygger på modellen kommer den ekonomiska aktiviteten längs Skagerrakbanan att öka kraftigt genom att fler företag och människor flyttar till de orter som har stationer längs med banan. Skagerrakbanan är möjliggörare för en massiv investeringsboom i området mellan Oslo och Göteborg. Bedömningen är att andra gränsöverskridande effekter som förbättrad arbetsmarknad, affärsutveckling, studier och forskning såväl som tillgänglighet för turism kommer att öka ytterligare 40 miljarder Euro i så kallade mjuka pengar.

Skagerrakbanan kommer att:
  • Stiga i marknadsvärde och ge kommunerna ett värdefullt investeringsobjekt
  • Bli billigare att bygga genom internationell konkurrens
  • Möjliggöra massiv investeringsboom i området Oslo–Göteborg.
Resultatet ligger i linje med de krav på företagsekonomisk lönsamhet man kan förvänta sig. Om varje land var för sig byggt en ny Østfoldbana och en ny Bohusbana skulle båda projekten bli mycket samhällsekonomiskt olönsamma. Lönsamheten i Skagerrakbanan är fördelad mellan internationellt resande och ett stort regionalt resande, då banan är en gränskryssande verksamhet.
Samhället