Tillväxten

Höghastighetsbanan skulle innebära en mycket kraftig ekonomisk tillväxt utmed hela höghastighetsbanan Oslo–Göteborg vilket leder till strukturförändringar i området och en bättre framtid för dess medborgare. Det får nyckeleffekter på befolkningstillväxt, arbetstid, produktivitet, import, export, privat och offentlig konsumtion, investeringar och BNP. I tabellen visas uppskattade nyckeleffekter påverkade av Skagerrakbanan jämfört med Sverige i genomsnitt.

Tillväxten

Snabba förbindelser mellan Sverige och Norge skapar förutsättningar för ekonomisk tillväxt till följd av bättre tillgänglighet. En ny höghastighetsbana bildar flera nya arbetsmarknadsregioner vilket påverkar Osloområdet och Bohuslän kraftfullt med betydande omlokaliseringseffekter och ekonomisk tillväxt i området.
Tillväxten är också en garant för ökat välstånd och välmående för medborgarna. Utan tillväxt och Skagerrakbanan blir framtidens förutsättningar i området betydligt sämre och människor behöver i högre utsträckning flytta till storstäderna för att försäkra sig om arbetstillfällen, välfärden och få del av tillväxten.
Med hjälp av prognosinstrument kalkyleras en ökad näringslivsaktivitet, motsvarande 400 miljarder kronor, att leda till en stor ekonomisk utveckling för hela Bohuslän och Østfold.

Regionförstoringen och kopplingen till transporter, gynnar näringslivets och besöksnäringens marknadsvillkor. Det gynnar samtidigt individens rörlighet geografiskt och i slutändan allas välfärd.
En komplett transportkorridor Göteborg–Oslo bör beskrivas som Bohusbanan, Dalslandsbanan, Östfoldbanan, en ny snabbtågsförbindelse Skagerrakbanan, E6:an och alla hamnar mellan Göteborg och Oslo.
Detta synsätt på transporter och transportslag stärker också den helhet som krävs för slutförandet av Skagerrakintentionen i EU:s transportekosystem.

Tillväxten