Godstransporter

En lastbil på 20 ton avger på sträckan Oslo–Göteborg, 34,3 kg CO2 eller 1,7 kg/ton eller 5,7 gCO2/km. Utsläppen blir 2,5 gånger större med en lastbil än med ett HSRF-tåg. Ett HSRF tåg tar lika mycket gods som 36 lastbilar.

Det är klimatnödläge enligt FN och 36 lastbilstransporter Oslo–Göteborg släpper ut 6 400 kg CO2 och HSRF tåget avger 0,6 kilo CO2. Varje dygn trafikeras 3000 lastbilar sträckan vilket ger 197 100 ton CO2/år som med HSRF tåg skulle motsvara 18 ton CO2/år, vilket motsvarar ett årligt utsläpp av 8 personbilar per år.

Godstransporter
Godstransporter

EU har ställt mycket pengar till förfogande för klimatomställning av Europa och här är det övergripande målet att halvera lastbilstrafiken och flytta över transporterna till järnväg och sjöfart. Försök pågår i England, Italien och Tyskland som har utvecklingsprojekt avsedda för snabbgods med höghastighetståg. Det som driver på utvecklingen är chaufförsbrist till lastbilarna.

En transport med HSRF tåg Oslo–Hamburg förbrukar cirka 13 500 kW fördelat på 8100 kW i Norge, i Sverige med 13 gCO2/kWh och 5400 kW i Danmark och Tyskland med 476 gCO2/kWh. Det ger ett totalt CO2 utsläpp av 4,36 kg/ton (3 926 kg) vilket ska jämföras med en lastbil 18,79 kg/ton (639 kg).

Det är sannolikt inte möjligt att flytta över alla lastbilstransporter till järnväg och än mindre möjligt till höghastighetsjärnvägen Skagerrakbanan. Men troligtvis kan klimatomställningen möjliggöra 1 tåg per riktning och timme som ersättning för dagens lastbilstrafik på E6.

Dagligen trafikeras E6 med cirka 3 000 lastbilar med medelvikten på lasten 16 ton. Det betyder att 48 000 ton gods passerar gränsen mellan Norge och Sverige varje dag, även på vintern i halka och snö.

För att transportera 48 000 ton gods kan det lastas i 2 000 containers och varje höghastighetståg kan lasta 20 containers vilket innebär 5 vagnar i ett EMU set på 200 meter. Under 16 tim/dygn behöver 6 tåg/timme köras eller 3 tåg per timme och riktning Oslo–Göteborg, om all lastbilstrafik ska ersättas med höghastighetsgods på Skagerrakbanan.

Godstransporter