Transportekonomi

Kostnaden för att köra ett höghastighetståg Oslo–Göteborg är ungefär 100 kr/km, det vill säga 30 000 kr plus personalkostnad 1 000 kr. Lastkapaciteten 600 ton fördelad på 20 styck 20 fots containers har en taravikt, (vikten av det som omsluter en vara), på 47,4 ton och tillgänglig last är 550 ton. Med 70 % fyllnadsgrad i containrarna blir det totalt 385 ton/tåg.

Transportkostnaden med höghastighetståget är 0,26 kr/tkm. Därutöver tillkommer kostnaden för av- och pålastning 1 000 kr/container vilket motsvarar 60 kr/ton.

Notera att omlastningskostnaden är nästan lika kostnadskrävande som själva transporten Oslo–Göteborg. Därför är smart automatisering och låga kostnader i terminalerna en avgörande framgångsfaktor för snabbgods på Skagerrakbanan. Totalkostnaden för en transport Oslo–Göteborg blir ungefär 138 kr/ton.

Transportekonomi
Transportekonomi
Exempelbild från Skanskas rapport Nya Stambanor

EU har undersökt transportkostnaderna för gods i höghastighetståg och priset är ungefär 2 kr/tkm inklusive terminalhantering och banavgifter.

Att transportera samma sträcka med flyg 300 km kostar 40–80 kr/kg eller 40 000–80 000 kr/ton eller 133–266 kr/tkm. En lastbilstransport Oslo–Göteborg 300 km kostar 16 kr/km för 20 ton vilket kostar 4 800 kr eller 240 kr/ton eller 0,80 kr/tkm. Orsaken till den låga kostnaden för lastbilar är avsaknad av vägavgifter och att lastbilar inte betalar för infrastrukturslitage vilket tåg måste göra. En sjötransport inom EU för en 20 tons container kostar 13 040 kr eller 795 kr/ton och för en 40 fots container 21 500 kr eller 1 152 kr/ton.

Eftersom prisnivån för lågvärdigt gods är 0,30 kr/tkm är det inte lönsamt att lasta det på ett höghastighetståg vilket skulle ge en intäkt utan vinst för transporten. Därför kommer lågvärdigt gods att fortsätta köras på traditionell markbunden järnväg.

Om snabbgodset kostar lika mycket som en lastbilstransport 240 kr/ton men tar 1,5 timmar istället för 3 timmar kommer höghastighetståget lastat med 385 ton att vara värt 92 400 kr i fraktintäkter. I jämförelse med persontransporter 500 passagerare är intäkterna cirka 325 000 kr. Det är tre gånger så lönsamt att transportera människor som gods på en höghastighetsbana men finns där ledig kapacitet så är det trots allt lönsamt att transportera snabbgods eftersom det ökar intäkterna på banan.

Transportekonomi