Möjlighetsstudie Skagerrakbanan

För att utreda förutsättningarna för en höghastighetsbana mellan Oslo och Göteborg gjordes 2019-2020 en möjlighetsstudie i projektet. I den fördes tidigare kunskapsmaterial och erfarenheter samman. Det är inte en handlingsplan utan ett sätt att peka på möjligheterna.

Möjlighetsstudie Skagerrakbanan

De bohuslänska kommuner som ingår i konsortiet har gjort flera utredningar. En av dem är en omfattande möjlighetsstudie som bland annat visar på att inga förbättrade förbindelser eller kortare restider mellan Oslo och Göteborg kommer att genomföras av staten före år 2040. Nationell transportplan 2022-2033 visar att planerna på en förbindelse mellan Oslo och Göteborg ligger ännu längre fram i tiden. Det är för lång väntan tycker kommunerna som tagit initiativet att själva skapa förutsättningar och finansiering för en höghastighetsjärnväg som säkerställer resandet mellan Göteborg och Oslo. Dessutom kommer Bohusbanan ”aldrig” att nå Norge, åtminstone inte under detta sekel. Utöver det så har Trafikverket tagit bort riksintresset på Norra Bohusbanan, vilket kan ses som första steget till nedläggning.

Fakta om nationell plan för transportinfrastrukturen 2022-2033

”Trafikverket har redovisat ett förslag på en ny nationell transportinfrastrukturplan för perioden 2022–2033. I den nationella planen föreslås åtgärder för att underhålla, bygga ut och utveckla den svenska transportinfrastrukturen de kommande tolv åren.” Nationell infrastrukturplan – Regeringen.se (220531)

”Den 30 november 2021 lämnade Trafikverket sitt förslag till nationell transportinfrastrukturplan 2022–2033. Samtidigt gick planförslaget på extern remiss. Våren 2022 förväntas regeringen fatta beslut om innehållet i planen.” Nationell plan 2022–2033 – Bransch (trafikverket.se) (220531)